ชื่อ-นามสกุล *
ที่อยู่
ประเภทบุคคล *
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์
E-Mail *
หมวดหมู่ของอาชีพ
ประเภท *
ชื่อเรื่อง *
รายละเอียด *
เอกสารแนบ
(อัพโหลดไฟล์ได้ทุกประเภท)        มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเปิดโอกาสให้
ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
และร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงใน
แบบฟอร์มที่กำหนดแล้วส่งตรงถึงอธิการบดีได้ทันที หนังสือร้องเรียนทุกฉบับจะได้รับการพิจารณา และรายงานผลให้ท่านทราบทาง E-mail หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ที่ท่านกรอก
1. ในช่องที่มีเครื่องหมาย * ท่านต้องกรอกข้อมูล
    ให้ครบ
2. ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ จะมีประโยชน์สำหรับการ
    ติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล
    ให้ท่านทราบ หากท่านไม่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ
    หรือไม่ต้องการเปิดเผย อาจไม่จำเป็นต้องกรอก
    ข้อมูลดังกล่าว
3. หากท่านกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
    และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยัน
    ความจริง ถือว่าข้อร้องเรียนมีความน่าเชื่อเถือสูง
4. ข้อมูลทั้งหมดของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ